Рубрика: անգլերեն

Տեղադրել am,is, are

 1. My mother is a teacher.
 2. My brother and I are good tennis players.
 3. Ann is at home. Her children … at school.
 4. My keys are in the bag.
 5. I am interested in football.
 6. I am afraid of dogs.
 7. Your hands are cold.
 8. They are in the garden.
 9. Mary is in her car. She is on her way home.
 10. We are at a lesson.
 11. It is an English newspaper.
 12. The walls in our classroom are yellow.
 13. The door and the window are white.
 14. This man is an engineer.
 15. Her mother is Italian, and her father is Australian.
Реклама
Рубрика: անգլերեն

The meaning of my name

Milena is a papular name for a woman.

This name comes from the Slavic. This name means beautiful, pleasant, beloved.

Рубрика: անգլերեն

Նախադասությունները դարձնել հարցական և ժխտական

1․Her name is Jane.

Is her name Jane?

Her name isn’t Jane.

2.It is a black cup.

It is a black cup?

It is not black cup.

3. This is Yerevan’s map.

Is this Yerevan’s map?

This is not Yerevan’s map.

4. That film is good.

Is that film good?

That film isn’t good.

5. They are students of “Photography” department.

Are they students of «Photography» department?

They aren’t students of «Photography» department.

6. Those men are doctors.

Are those men docors?

Those men aren’t docors.

7. Tom and Ben are best friends.

Are Tom and Ben best friends?

Ton and Ben aren’t best friends.

8.This is my exercise book.

Is this my exercise book?

This os not my exercise book.

9. Moscow is a big city.

Is Moscow a big city?

Moscow isn’t a big city.

10. I am a quiet person.

Am I a quite person?

I am not quiet person.

Рубрика: Հայոց լ. և խոսքի մշակույթի հիմ., Թարգմանություներ

Թարգմանություններ

Сейчас очень популярно лечение травами, но далеко не все знают наиглавнейшие правила лечения. Ведь не каждое растение подходит человеку, поэтому следует правильно применять траволечение. Специалисты предупреждают, что при неправильном применении лекарственные растения и травы не помогают, а вредят здоровью. Даже самые безобидные травки могут вызвать тяжелые последствия, если применять их бездумно и бессистемно. Не полагайтесь полностью на мудрость народной медицины. Выбирая конкретное средство необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом. Предлагаемые рецепты народной медицины лучше всего применять как дополнение к основному курсу лечения.

Բուսական բուժումը այժմ շատ տարածված է, բայց ոչ բոլորը գիտեն բուժման ամենակարևոր կանոնները: Ի վերջո, ոչ բոլոր բույսերը հարմար են մարդկանց համար, ուստի բուսական բուժումը պետք է ճիշտ օգտագործվի: Մասնագետները նախազգուշացնում են, որ ոչ պատշաճ օգտագործման դեպքում բուժիչ բույսերն ու խոտաբույսերը չեն օգնում, այլ վնասում են առողջությանը: Նույնիսկ ամենաանվտանգ խոտաբույսերը կարող են լուրջ հետևանքներ առաջացնել, եթե անմտորեն և պատահաբար օգտագործվեն: Մի ամբողջովին ապավինեք ավանդական բժշկության իմաստությանը: Հատուկ դեղամիջոց ընտրելիս պետք է խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ: Ավանդական բժշկության առաջարկվող բաղադրատոմսերը լավագույնս օգտագործվում են որպես բուժման հիմնական ընթացքի լրացում:

 

 

 

Рубрика: Ֆիզոլոգիա և անատոմիա

Արյան խմբեր

Արյան խումբարյան ժառանգաբար փոխանցվող իմունային առանձնահատկություններ, որոնց հիման վրա և ըստ պարունակվող նյութերի (խմբային հակածիններ կամ իզոհակածիններ) նմանության արյունը դասվում է որևէ խմբի։ Մարդու պատկանելությունն արյան այս կամ այն խմբին անհատական կենսաբանական առանձնահատկություն է, որը ձևավորվում է սաղմնային զարգացման վաղ շրջանում և չի փոխվում ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Առավել գործնական նշանակություն ունեն արյան կարմիր մարմնիկների (էրիթրոցիտներ) A և B իզոհակածինները, ինչպես նաև բնականոն պայմաններում արյան շիճուկում պարունակվող α և β իզոհակամարմինները։ Մարդու արյան մեջ միասին կարող են գտնվել միայն տարասեռ իզոհակածիններ և իզոհակամարմիններ, քանի որ միասեռի դեպքում տեղի է ունենում արյան կարմիր մարմնիկների միակպչում՝ սոսնձում (հեմագլուտինացում)։ Անկախ ռասայից, տարիքից, սեռից, ինչպես նաև արյան մեջ A, B իզոհակածինների և α, β իզոհակամարմինների առկայությունից՝ մարդու արյունը բաժանում են 4 խմբի։

Рубрика: Ֆիզոլոգիա և անատոմիա

Հյուսվածքներ

Հյուսվածքը բջիջների և միջբջջային նյութի ընդհանուր ծագում, որոշակի կազմություն և ֆունկցիաներ ունեցող միասնական համակարգ է։ Հյուսվածքների կազմությունը և ֆունկցիաները մշակվել են կենդանական աշխարհի էվոլյուցիայի ընթացքում։ Այդ ժամանակաընթացքում օրգանիզմի և արտաքին միջավայրի փոխազդեցությունը, գոյության պայմաններին հարմարվելու անհրաժեշտությունը նպաստել են որոշակի ֆունկցիաներով օժտված չորս տեսակ հյուսվածքների առաջացմանը՝ էպիթելային, շարակցական, մկանային, նյարդային։

Էպիթելային հյուսվածքը պատում է մարդու և կենդանիների մարմնի արտաքին մակերևույթը, մարմնի բոլոր խոռոչները, սնամեջ օրգանների և անոթների ներքին պատերը, մտնում գեղձերի բաղադրամասերի մեջ։ Տարբերում են հարթ, գեղձային և թարթչավոր էպիթելային հյուսվածքի տարատեսակներ։

Հարթ էպիթելը կազմված է միմյանց կիպ հարող բջիջներից, որոնք պատում են մաշկի մակերևույթը, բերանի խոռոչը, կերակրափողը, թոքաբշտիկները։ Մաշկային էպիթելը բազմաշերտ է, և նրա ածանցյալներն են եղունգներն ու մազերը։ Գեղձային էպիթելը մտնում է գեղձերի կազմի մեջ և կատարում հյութազատական գործառույթ։ Աղիքային էպիթելը մարսողական ուղու պատը ծածկող լորձաթաղանթն է։ Այն մասնակցում է նաև գեղձերի (ենթաստամոքսային գեղձ, լյարդ, թքագեղձ) առաջացմանը։ Թարթչավոր էպիթելը պատում է շնչուղիների խոռոչը։ Էպիթելային բջիջները բազմանում են արագ և փոխարինում մահացած բջիջներին։

Շարակցական հյուսվածքը կազմված է նոսր դասավորված բջիջներից, որոնց արանքում առկա է մեծ քանակությամբ թելակազմ միջբջջային նյութ։ Շարակցական հյուսվածքը կազմում է կմախքը, ենթամաշկային ճարպային շերտը,արյունը,ավիշը։ Այն մտնում է բոլոր ներքին օրգանների կազմության մեջ, օժտված է արագ վերականգնվելու հատկությամբ։ Վերջինիս կազմված է թելիկներից և հիմնական անձև նյութից։ Տարբերում են բուն շարակցական, աճառային և ոսկրային հյուսվածքներ։

Բուն շարակցական հյուսվածքի տարատեսակներն են փուխր թելավոր, ամուր թելավոր, ցանցանման, ճարպային և այլն։ Թելավոր շարակցական հյուսվածքը հանդիպում է համարյա բոլոր օրգաններում։ Նրանցից են կազմված բուն մաշկը, ջլերը, կապանները, թաղանթները։ Փուխր շարակցական հյուսվածքը գտնվում է ներքին օրգանների միջև (օրինակ՝ ենթամաշկային ճարպային շերտը), իսկ ցանցանմանը՝ կարմիր ոսկրածուծը,փայծաղը և ավշային հանգույցները։ Հեղուկ շարակցական հյուսվածք են արյունը և ավիշը, որոնք կազմված են միջբջջային հեղուկ նյութից և նրա մեջ լողացող ձևավոր տարրերից։ Աճառային հյուսվածքը կազմված է աճառային, կլոր, ձվաձև բջիջներից և միջբջջային նյութից.գտնվում է ողերը միացնող միջնաշերտում, պատում է հոդային մակերեսները և կատարում է հենարանային դեր։

Ոսկրային հյուսվածքը կազմված է միջբջջային նյութից՝ ոսկրային թիթեղներից, որոնց արանքում տեղավորված են ոսկրային բջիջներ։ Միջբջջային նյութը հարուստ է անօրգանական նյութերով, մասնավորապես կալցիումի աղերով։

Շարակցական հյուսվածքները տարածված են ամբողջ օրգանիզմում՝ իրականացնելով հենարանային, սնուցողական, պաշտպանական, փոխադրող և այլ գործառույթներ։

Մկանային հյուսվածքը կազմված է մկանաթելերից (մկանային բջիջ) և միջբջջային նյութից։ Մկանային բջիջների ցիտոպլազմայում կան մանրադիտակային թելիկներ, որոնք կծկվում են և ապահովում մկանի կծկողական գործառույթը։ Մկանային հյուսվածքը լինում է միջաձիգ զոլավոր և հարթ։ Հարթ մկանային հյուսվածքը գտնվում է ներքին օրգաններում, արյան և ավշային անոթների պատերում և մաշկում։ Այն կազմված է մանր՝ 0,1 մմ երկարությամբ իլիկաձև միակորիզ բջիջներից, որոնց բջջապլազմայում կան կծկվող թելեր և կծկվում են ոչ կամային։ Նրանց կծկողական ուժը և արագությունը փոքր է, քան կմախքային մկաններինը։ Միջաձիգ զոլավոր մկանային հյուսվածքը կազմված է կամային կծկվող 10-12 սմ երկարությամբ բազմակորիզ մկանաբջիջներից, որոնց լայնական դասավորված մուգ ու բաց շերտերը հաջորդում են միմյանց։ Միջաձիգ զոլավոր են կմախքի, դեմքի, լեզվի, կոկորդի, կերակրափողի վերին մասի և ստոծանու մկանները։ Նրանց կծկումները կամային են։ Սրտամկանն ունի հատուկ կառուցվածք.նրա միջաձիգ զոլավոր մկանաթելերը տեղ-տեղ իրան են միանում կամրջակներով և կծկվում են հարթ մկանաթելերի նման՝ ոչ կամային։

Նյարդային հյուսվածքը կազմված է նյարդային բջիջներից՝ նեյրոններից, ուղեկից բջիջներից և միջբջջային նյութից։ Նեյրոններն ունեն մարմին և ելուստներ։ Մարմինը կազմված է ցիտոպլազմայից և կորիզից։ Ելուստները լինում են կարճ և ճյուղավորված։ Դրանք կոչվում են դենդրիտներ, որոնք ընկալում են նյարդային գրգիռը և փոխանցում նեյրոնի մարմնին։ Նեյրոններն ունեն նաև երկար (մինչև 1 մ երկարությամբ) ելուստներ, որոնք պատված են միելինային թաղանթով։ Երկար ելուստները կոչվում են աքսոններ, որոնց միջոցով գրգիռը հաղորդում է մեկ նյարդային բջջից մյուսին կամ աշխատող օրգանին։ Նյարդային հյուսվածքում, բացի նեյրոնից, կան նաև ուղեկից բջիջներ, որոնք նեյրոնից փոքր են 3-4 անգամ, կազում են կենտրոնական նյարդային համակարգի 40 %-ը։ Տարիքի մեծացման զուգընթաց ուղեկից բջիջների թիվը ավելանում է, իսկ նեյրոնները ընդհակառակը պակասում են։ Դա պայմանավորված է այն բանով, որ կյանքի ընթացքում նեյրոնների մի մասը մահանում է, իսկ նոր նեյրոններ չեն առաջանում (նյարդային բջիջները չեն բաժանվում)։ Ուղեկից բջիջները կատարում են հենարանային, պաշտպանական և սնուցողական գործառույթներ։

Նյարդային համակարգում ազդակը մի բջջից մյուսին փոխանցվում է հատուկ միջբջջային հպումներով՝ սինապսներով։ Նյարդային հյուսվածքը մտնում է գլխուղեղի,ողնուղեղի, նյարդային հանգույցների կազմության մեջ։

Рубрика: Քաղ. և Սոց. հիմունքներ

Ուսումանական գրականություն

Կրավչենկո Ա. Ի. — Սոցիոլոգիա- <a href="https://milenasargsyan.files.wordpress.cKyurehyanom/2019/09/sociologia-kravchenko.pdf» title=»sociologia-kravchenko»>sociologia-kravchenko

Կյուրեղյան Է. Ա. – Կիրառական սոցիոլոգիա- Kyurehyan

Մանուկյան Գ.Մ.- Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ- socialakan kan

Шестак О.И. — Социология- shestak_o_i_andreeva_o_n_sociologiya

Ուսումնական ձեռնարկ, Մ. Շարոյան, Երևան 2013- sociologia-dzernark

Рубрика: Նախադպրոցականի մանկավարժություն

Նախադպրոցակի մանկավարժություն (ոլորտներ)

 1. Շարժողական ոլորտ
 2. Խոսքի և հաղորդակցման ոլորտ
 3. Իմացական ոլորտ
 4. Սոցալական, հուզական և անձնային ոլորտ
 5. Ինքնասպասկման, առողջություն պահպանման և անվտանության ոլորտ
 6. Սովորելու նկատմամաբ վերաբերմունքի ոլորտ: